Algemene voorwaarden Nightrun 2019

Algemene voorwaarden Nightrun 2019

 

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:


Artikel 1; Definities
1. Evenement; Het evenement de Stichting Jayden NightRun
2. Deelnemer; de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
3. Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
4. Organisator; Stichting Jayden

Artikel 2; Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
2. Zelfstandige deelname aan de hardloop nightrun is mogelijk vanaf 12 jaar.

3. Kinderen onder de 12 jaar kunnen onder begeleiding van een ingeschreven volwassene meelopen.

4. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.
5. Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via info@ stichtingjayden.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
">
6. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet terugbetaald. Het inschrijfgeld is een donatie aan Stichting Jayden.
7. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
8. De Deelnemer moet te allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement te alle tijden stop te zetten zonder dat de Deelnemer daarbij aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
9. De Deelnemer moet te allen tijde de aanwijzingen van de verkeersregelaar opvolgen en de verkeersregels in acht nemen.

Artikel 3; Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4; Portretrecht
1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5; Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam, resultaten en foto’s, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

2. Door in te schrijven voor het Evenement verleent de Deelnemer toestemming om e-mails van de Organisator te ontvangen. Er worden enkel e-mails verstuurd wanneer er een evenement door de Organisator wordt georganiseerd.  

Nightrun 2019

Onderzoeksnieuws Villa Joep

facebook Twitter